Thursday, September 5, 2013

Infographics - Construing Filipino Social InteractionMula sa - http://buklodisip.weebly.com/san-na-si-sp.html

Sa'n Na Si SP?

Sa pamamagitan ng Sa'n Na Si SP, naglalayon ang UP Buklod-Isip na makatulong 
sa paglalathala at pamamahagi ng mga bagong pag-aaral ukol sa 
Sikolohiyang Pilipino (SP). Ang mga pag-aaral na ito ay ibinabahagi sa 
porma ng komiks upang maka-engganyo ng mas maraming mambabasa. 
Sa kasalukuyan, nakapaglabas na ng limang Sa'n Na Si SP posters ang Bukluran.


Translation
(Where is SP? Through where is SP, UP Buklod-Isip aims to help in the 
publication and distribution of new researches and studies on Filipino 
Psychology. These studies are shared through comics form to attract more
readers. At present, there are already 5 posters of Where is SP that has been 
released.)

Ang UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino o UP BUKLOD-ISIP ay 
isang pang-akademikong organisasyon ng mga mag-aaral ng sikolohiya. 
Pangunahin sa mga isinusulong nitong samahan ay ang pagtataguyod at 
pagpapalaganap ng Sikolohiyang Pilipino (SP), isang sikolohiyang sumasalamin 
sa diwa ng sambayanang Pilipino, at tumutugon sa mga pangangailangan at 
adhikain nito; isang sikolohiyang malaya, mapagpalaya, at mapagpabagong-isip.


Translation
(The UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino o UP BUKLOD-ISIP is an
academic organization of students in Psychology  
at the University of the Philippines (UP). Among the priorities 
of the organization includes the support and promotion of Filipino Psychology,
a psychology that reflects the Filipino consciousness, respond to their needs and 
aspirations; a psychology that is free, empowering and that encourages change of
consciousness.)